Kvet

Warunki handlowe

1. Informacje wstępne

 1. Niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami handlowymi”) dotyczą zakupów w sklepie internetowym www.himalyo.cz obsługiwanym przez HIMALYO SE, z siedzibą Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praga 7, REGON 06610889 (zwany dalej „Sprzedający“).
 2. Warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego.
 3. Warunki handlowe są integralną częścią umowy kupna i są sporządzone w języku czeskim. W umowie kupna możliwe jest uzgodnienie inne niż w Warunkach handlowych, mającej pierwszeństwo przed Warunkami handlowymi. Sprzedający może zmienić lub uzupełniać treść Warunków handlowych, natomiast nowe brzmienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.
 4. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że należycie i dostatecznie zapoznał się z Warunkami handlowymi i zgadza się z nimi. Warunki handlowe są przechowywane na stronie internetowej sklepu internetowego w formie umożliwiającej archiwizację i reprodukcję.
 5. Stosunki prawne Sprzedającego z Kupującym regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej KC).
 6. Konsumentem jest, w rozumieniu § 419 Kodeksu cywilnego, każda osoba, która zawiera umowę z przedsiębiorcą lub działa w inny sposób poza zakresem swojej działalności gospodarczej, lub poza własnym zawodem.

2. Zawarcie umowy kupna

 1. Zamówienie (art. 3) złożone przez Kupującego na www.himalyo.com jest wiążącym projektem umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Przez przyjęcie zamówienia rozumie się wysłanie „Potwierdzenia zamówienia” na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu lub za pomocą innego środka komunikacji na odległość. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić poprawność wypełnionych danych. Jeśli w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia są jakieś inne informacje niż określone w zamówieniu przez Kupującego, jest on zobowiązany do natychmiastowego skontaktowania się ze Sprzedającym przez telefon lub e-mail. Zamówienie i potwierdzenie jego doręczenia uznaje się za dostarczone, jeżeli strony stosunku umownego zostały z nimi zapoznane.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacyjnych na odległość umożliwiających indywidualne negocjacje przy zawarciu umowy kupna, z jednoczesną wyraźną zgodą na korzystanie z automatycznego systemu telefonicznego, faksu i poczty elektronicznej. Wszelkie koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia z Internetem, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący.
 3. Sprzedający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zawarcia umowy kupna, zwłaszcza z osobami, które wcześniej istotnie naruszyły umowę kupna lub Warunki handlowe. Kupujący potwierdza ten fakt i jest tego świadomy.
 4. Sprzedający zapewnia dostawę zamówionych towarów (rzeczy) wyłącznie na terytorium Republiki Czeskiej, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 5. Indywidualnie zawarte umowy kupna są archiwizowane przez Sprzedającego i nie są dostępne dla nieuczestniczących stron trzecich.

3. Sposób zamawiania i cena towarów, w tym warunki płatności

 1. Sklep internetowy Sprzedającego zawiera listę towarów oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży, w tym ceny i informacje o kosztach pakowania i dostawy. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów zachowują ważność tak długo, jak długo są wyświetlane na stronie internetowej sklepu internetowego lub do wyczerpania zapasów. Ewentualne zniżki z ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone. Sprzedający ma możliwość zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 2. Aby zamówić towar, Kupujący wypełni tzw. „Formularz zamówienia” (zwany dalej „zamówieniem”) zawierający w szczególności informacje o zamówionym towarze (Kupujący umieści zamówiony towar w elektronicznym koszyku), sposób zapłaty ceny towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz informacje o kosztach dostawy. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone do zamówienia lub wykrywać i korygować błędy wynikające z wprowadzania niezgodnych danych do zamówienia. Dane podane przez Kupującego w zamówieniu są uważane przez Sprzedającego za prawidłowe. W zależności od rodzaju zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacowane koszty wysyłki) Sprzedający ma prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie). W przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego.
 3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu, zgodnie z zawartą umową kupna, cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towarów w następujący sposób:
  • Płatność z góry przelewem

Sprzedający prześle Kupującemu na adres e-mail dane dotyczące płatności za towary (łączna kwota, numer konta bankowego, symbol zmienny), a po przekazaniu kwoty na konto Sprzedającego towary zostaną wysłane.

  • Bezgotówkowe

Poprzez system płatności

 1. Kupujący, wraz z ceną zakupu, jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu także kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów, chyba że ustalono inaczej. Cena zakupu obejmuje koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów.
 2. W przypadku płatności gotówką w zakładzie lub w przypadku płatności za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.
 3. Sprzedający, po zapłaceniu ceny towaru przez Kupującego, wystawi Kupującemu dokument podatkowy lub dowód zakupu towarów za płatności dokonane na podstawie umowy kupna, w przypadkach, gdy jest to zwyczajowo stosowane w obrocie handlowym lub określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny zakupu Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 0,5% dziennie z ceny towaru, z którym Kupujący się opóźnia.

4. Dostawa i transport towarów

 1. Tytuł własności towaru przechodzi na Kupującego w dniu zapłaty ceny zakupu. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty. Przejęciem towarów u Kupującego będącego przedsiębiorcą jest również uważany moment przekazania go pierwszemu przewoźnikowi (przejście ryzyka uszkodzenia rzeczy). Ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia przechodzi na Kupującego poprzez przekazanie towarów.
 2. Kupujący wybiera sposób transportu i dostawy towarów w zamówieniu. Warunki wysyłki i dostawy są wymienione na stronie internetowej. Koszty wysyłki (w tym wszystkie opłaty) pokrywa Kupujący.
 3. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca dostawy samodzielnie lub za pośrednictwem przewoźnika, a Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru na miejscu.
 4. Jeżeli Kupujący nie odbierze towarów w momencie dostawy, Sprzedający ma prawo do naliczenia opłaty za przechowywanie w wysokości 0,15% za dzień z ceny towarów nieodebranych. W przypadku, gdy towary muszą być dostarczone wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu z przyczyn po stronie Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towarów, odpowiednio z kosztami związanymi z innymi środkami dostawy.
 5. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i natychmiastowego powiadomienia przewoźnika w przypadku jakichkolwiek wad. Jeśli okaże się, że opakowanie narusza warunki, co wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki lub inne uszkodzenia, Kupujący nie musi przyjąć przesyłki od przewoźnika. Jeśli Kupujący przejmie uszkodzoną przesyłkę od przewoźnika, konieczne jest opisanie szkody w protokole dostawy przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, Kupujący potwierdza, że wysyłka towarów spełnia wszystkie warunki i wymagania.
 6. Kupujący zawsze sprawdza zawartość przesyłki (paczki) po otrzymaniu. Jeśli przesyłka lub jej zawartość wykazują oznaki uszkodzenia, Kupujący niezwłocznie sporządza protokół o uszkodzeniu przesyłki z przewoźnikiem. Jeżeli towar został uszkodzony w transporcie bez żadnych oznak uszkodzenia opakowania, Kupujący powiadomi Sprzedającego najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego od dostarczenia przesyłki. Zawsze zaleca się zrobienie zdjęcia szkody i przesłanie go do Sprzedającego pocztą elektroniczną w celu potwierdzenia prawa Kupującego w przypadku reklamacji.
 7. Czas dostawy jest uzgodniony w umowie kupna. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania kwoty na koncie Sprzedającego. Po zamknięciu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail informacyjny o przyjęciu zamówienia, a następnie informacje o nadchodzącej wysyłce towaru.

5. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący lub osoba trzecia wyznaczona przez Kupującego (inna niż przewoźnik) przejmuje towary. Aby spełnić okres odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od umowy przed upływem tego okresu.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o swoim odstąpieniu w drodze jednostronnych działań prawnych (na przykład listem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną)

na info@himalyo.cz)

 1. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedający zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego na wybrany sposób dostawy, który różni się od najtańszego standardowego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego). Sprzedający użyje tego samego środka płatniczego, który zastosował Kupujący, podczas początkowej płatności, jeżeli Kupujący nie określił wyraźnie inaczej. Nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla Kupującego. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 2. Sprzedający zwróci Kupującemu wszelkie płatności po otrzymaniu zwróconego towaru lub po udowodnieniu, że Kupujący odesłał towar do Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty pierwszego z tych faktów.
 3. Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar nieuszkodzony, nieużywany i kompletny wraz z oryginalnym dowodem zakupu (fakturą) na adres:

  HIMALYO SE,
  Trojská 39/201,
  Troja, 171 00 Praga 7

  bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni po dacie odstąpienia, okres ten uważa się za utrzymany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem tego terminu.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów w wyniku postępowania z towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towarów, w tym ich funkcjonalnością.

6. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego

 1. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny zakupu lub nie przyjmuje towaru, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. W takim przypadku Sprzedający ma prawo do zwrotu kosztów transportu i innych kosztów związanych ze zwrotem towaru.
 2. Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli produkcja towarów lub ich dostawa na rynek zostanie zakończona, lub cena towarów ulegnie znacznej zmianie, a nawet bez powodu.

7. Odpowiedzialność za wady

 1. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej Sprzedającego, będą regulowane przez odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności § 2099 i następnych Kodeksu cywilnego) niniejszymi Warunkami handlowymi i regulaminem reklamacyjnym dostępnym na stronie www.himalyo. cz.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za fakt, że sprzedane towary są zgodne z umową kupna, w szczególności, że są wolne od wad. Zgodność z umową kupna oznacza, że towary są w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu.
 3. W przypadku, gdy towar ma wadę podczas przejęcia przez Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo powołania się na niewłaściwe wykonanie zgodnie z § 2099 i nast. Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Sprzedającym a Kupującym, którego nie można rozwiązać za obopólną zgodą, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu do wyznaczonego podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Kupujący i Sprzedający zgodzili się, że decydującą instytucją pozasądową będzie tylko Czeska Inspekcja Handlowa, centralny inspektorat - oddział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, email: adr@coi.cz. Kupujący może również korzystać z dostępnej na stronie internetowej platformy rozwiązywania sporów pod adresem https://adr.coi.cz/cs.

8. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe przekazane Sprzedającemu przez Kupującego w celu realizacji zamówienia są przetwarzane, gromadzone i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych. W celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu wysyłania informacji lub komunikacji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych do czasu jego pisemnego oświadczenia, że nie wyraża zgody z takim przetwarzaniem. Sprzedający oświadcza, że wszystkie dane osobowe są poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy z Kupującym i nie będą ujawniane ani udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem płatności lub dystrybucji zamówionych towarów. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które wypełnił, są prawdziwe i prawidłowe oraz że poinformuje Sprzedającego o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawa do ich poprawiania, w tym innych praw do takich danych. Sprzedający może upoważnić osobę trzecią jako procesora do przetwarzania danych osobowych Kupującego.

9. Postanowienia końcowe

Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 NOZ (Nowego Kodeksu cywilnego w stosunku do Kupującego. Wzajemne relacje i potencjalne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że kupując towary oferowane przez Sprzedającego, nie nabywa żadnych praw do korzystania z nazw firmowych lub handlowych i logo, zarejestrowanych znaków towarowych lub patentów Sprzedającego i innych osób, chyba że zaznaczono inaczej.


Dane, informacje, oferty i wyzwania z e-maili reklamowych wysyłanych przez HIMALYO SE nie stanowią projektu zawarcia umowy (oferty) lub obietnicy publicznej i nie mogą być interpretowane jako takie i nie można wiązać się z HIMALYO SE poprzez te teksty bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody HIMALYO SE.

10. Dane kontaktowe Sprzedającego

HIMALYO SE, Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praga 7, obchod@himalyo.cz, +420 840 000 111

11. Wyrażenie opinii

Wraz z wyrażeniem swojej opinii o GOJI, wyrażasz zgodę na publikację treści tej opinii lub jej części, na stronach internetowych wskazanych przez HIMALYO SE lub linku do tej strony internetowej, a jednocześnie na upublicznienie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub zdjęcia, które wyślesz do nas wraz z opinią przez co najmniej 12 miesięcy.

12. Elektroniczna ewidencja sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży Sprzedający wystawia Kupującemu pokwitowanie.
 2. Jednocześnie zobowiązany jest zarejestrować uzyskany przychód u administratora podatkowego on-line; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

(revize 16. 2. 2017)

frame-scrollup