1. Przepisy wstępne

Niniejszy Regulamin reklamacyjny dotyczy towarów zakupionych w e-shopie www.HIMALYO.cz, prowadzonym przez spółkę HIMALYO SE, z siedzibą Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praga 7.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin reklamacyjny został przygotowany zgodnie z Kodeksem cywilnym i Ustawą o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Regulamin reklamacyjny”).

Kupujący, składając zamówienie, przyjmując potwierdzenie zamówienia, akceptując kontrpropozycję dostawcy, potwierdzając ofertę dostawcy, podpisując umowę zakupu, akceptując i płacąc (nawet częściowo) fakturę za zaliczkę, przyjmując dostarczony towar od Sprzedającego lub przewoźnika, lub przejmując fakturę za dostarczony towar – w zależności od tego, co dzieje się wcześniej – potwierdza, że zgadza się z niniejszym Regulaminem reklamacyjnym.

3. Okres gwarancji

3.1 Gwarancja dotyczy tylko towarów prawidłowo zamówionych i zapłaconych.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towarów, które wystąpią w okresie gwarancji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie reklamacyjnym

3.2 Minimalny okres gwarancji zależy od daty ważności towaru.

3.3 Okres gwarancji na dostarczony towar rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez klienta. Jeśli reklamacja towaru została rozstrzygnięta przez wymianę towaru w ustawowym okresie gwarancyjnym, gwarancja zostaje odnowiona w całości, od momentu zawiadomienia o wymianie towaru na odpowiednim dokumencie.

4. Sposób reklamacji

4.1 Sprzedający zapewnia gwarancję jakości tylko na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie reklamacyjnym, które muszą być spełnione jednocześnie:

4.1.1 Kupujący dokonał kwalifikowanej kontroli dostarczonego towaru po przyjęciu towaru od Sprzedającego lub niezwłocznie po dostarczeniu towaru przez Sprzedającego. Jeśli Kupujący przejął towary od Sprzedającego i nie przekazał Sprzedającemu pisemnego raportu o wadach towaru bez zbędnej zwłoki po przyjęciu towarów od Sprzedającego, towary uważa się za przyjęte bez wad;

 

4.1.2 Kupujący dochodzi roszczeń z tytułu wad prawidłowo i terminowo, zgodnie z niniejszym Regulaminem reklamacyjnym;

 

4.1.3 Żadna osoba, która nie jest wyraźnie upoważniona przez Sprzedającego, nie będzie interweniować w towary przez cały okres obowiązywania gwarancji (data ważności) (np. przez modyfikację lub naprawę);

 

4.1.4 Towar będzie używany przez Kupującego tylko w zwykły sposób i zgodnie z jego przeznaczeniem;

 

4.1.5 Zapewniona będzie normalna konserwacja towarów (sucho, z dala od źródeł ciepła, z dala od światła słonecznego itp.).

W razie wątpliwości Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że używał towarów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie reklamacyjnym.

4.2 Jeżeli jakakolwiek wada objęta gwarancją jakości przejawia się na towarze w okresie gwarancyjnym, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedającemu pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu wad towaru zawierającego w szczególności szczegółowy opis wady lub sposobu ujawnienia się wady oraz wskazanie daty, gdy Kupujący wykrył wadę (zwane dalej „Powiadomieniem pisemnym”). Kupujący składa Powiadomienie pisemne na formularzu Sprzedającego (Wniosek reklamacyjny)

dostępny na www.HIMALYO.cz. Kupujący jest zobowiązany do przedłożenia Sprzedającemu, w tym samym czasie co Powiadomienie pisemne, kopii dokumentacji, na podstawie której Kupujący stosuje reklamację. Reklamacja nie zostanie uznana bez odpowiedniego Powiadomienia pisemnego (Wniosku reklamacyjnego).

4.3 Kupujący jest zobowiązany udzielić Sprzedającemu wszelkiej niezbędnej pomocy w usunięciu wad.

5. Roszczenia z tytułu wad

5.1 Jeśli w towarze objętym gwarancją wystąpią wady w okresie gwarancyjnym, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia następujących roszczeń dotyczących wad:

5.1.1 W przypadku wszystkich usuwalnych wad towaru Kupujący jest wyłącznie uprawniony do usunięcia tych wad przez Sprzedającego lub do żądania rozsądnej zniżki od ceny, według wyboru Sprzedającego. Jeśli okaże się, że wady towarów są usuwalne, ale usunięcie wad pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalne koszty, Kupującemu przysługuje prawo zgodnie z pkt 5.1.2 niniejszego Regulaminu reklamacyjnego. Ocena czy wady są usuwalne lub nieusuwalne w konkretnym przypadku, a także ocena nieadekwatności kosztów związanych z usunięciem wad, należy wyłącznie do Sprzedającego.

5.1.2 W przypadku nieusuwalnych wad towaru Kupujący ma prawo do dostawy nowych towarów bez wad, zastępującej wadliwy towar lub prawo do rozsądnego rabatu z ceny towaru, lub do wystawienia dokumentu podatkowego korygującego (faktura korygująca) za wadliwy towar, według wyboru Sprzedającego. W celu wystawienia faktury korygującej za wadliwy towar Kupujący jest zobowiązany do przedłożenia Sprzedającemu kopii dokumentu podatkowego, na podstawie którego towary zostały zakupione.

5.2 Warunkiem uzyskania uprawnienia zgodnie z pkt 5.1 niniejszego Regulaminu reklamacyjnego jest fakt, że Kupujący powiadomił Sprzedającego o wadach zgodnie z niniejszym Regulaminem reklamacyjnym, tj. należycie i terminowo.

6. Nieuzasadniona reklamacja

6.1 Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

6.1.1 Wady spowodowane nieprofesjonalnym lub niewłaściwym traktowaniem lub niewłaściwym obchodzeniem się z towarami,

6.1.2 Wady spowodowane mechanicznym uszkodzeniem towarów,

6.1.3 Wady towarów zmodyfikowanych przez klienta,

6.1.4 Wady towarów, które zostały uszkodzone przez żywioły naturalne lub siłę wyższą.

6.2 Sprzedający nie gwarantuje zgodności towarów z innymi towarami, chyba że taka zgodność była wyraźnie wymagana przez Kupującego w pisemnym zamówieniu.

6.3 Kupujący zobowiązuje się zrekompensować Sprzedającemu wszystkie koszty poniesione przez Sprzedającego w wyniku nieuzasadnionej reklamacji Kupującego w pełnej wysokości.

7. Terminy rozpatrywania reklamacji

7.1 Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 30 dni od daty prawidłowego zastosowania reklamacji przez Kupującego, tj. zastosowania reklamacji zgodnie z niniejszym Regulaminem reklamacyjnym. Termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od daty otrzymania reklamacji (reklamowanego towaru) przez Sprzedającego do dnia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego.

7.2 Zasadność każdej reklamacji i oceny możliwości usunięcia lub nieusunięcia wady zostanie wykonana przez profesjonalnego odpowiedzialnego pracownika Sprzedającego.

7.3 Miejscem zgłaszania reklamacji przez Kupującego jest:
HIMALYO SE, Trojská 39/201, Troja, 171 00 Praga 7
e-mail: info@himalyo.cz
tel.: +420 840 000 111

7.4 Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia Sprzedającego o rozpatrzeniu reklamacji poprzez dokonanie naprawy lub odrzucenie reklamacji. Jeśli towary nie zostaną odebrane w tym okresie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu opłaty za przechowywanie w wysokości 0,1% dziennie z ceny zakupu nieodebranych towarów. Sprzedający powiadomi Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie, za pomocą SMS lub e-mailem.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Niniejszy Regulamin reklamacyjny zaczyna obowiązywać 8. 12. 2014 r..

8.2 Zmiany w Regulaminie reklamacyjnym zastrzeżone.

8.3 Nieodłącznym załącznikiem do niniejszego Regulaminu reklamacyjnego jest wzór złożenia reklamacji.

(revize 19. 1. 2014)

frame-scrollup