I. ADMINISTRATOR


1) Administratorem danych osobowych jest spółka Himalyo SE z siedzibą w Trojská 39/201, 171 00 Praha 7, REGON: 06610889, sygnatura akt: H2053 prowadzona przez Sąd Miejski w Pradze (dalej „Spółka”).

 

2) Dane kontaktowe Spółki:

Adres doręczenia: Trojská 39/201, 171 00 Praha 7

E-mail: info@himalyo.cz

Telefon: 840 000 111

 

3) Spółka nie powołała powiernika ds. ochrony danych osobowych.

4) Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest przez Spółkę. Przetwarzanie odbywa się w jej zakładach, oddziałach i siedzibach przez indywidualnych upoważnionych pracowników Spółki lub procesora. Do przetwarzania dochodzi za pośrednictwem technologii komputerowej lub w sposób ręczny, w przypadku danych osobowych w formie pisemnej, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Spółka dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność podczas korzystania z jej usług. Spółka podjęła środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed utratą, manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Spółka stale dostosowuje swoje środki bezpieczeństwa zgodnie z postępem technologicznym i rozwojem.

 


 

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. Nie masz obowiązku podawać Spółce danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak wymogiem, aby Spółka mogła zawrzeć z Tobą umowę. Spółka wymaga podania danych osobowych wyłącznie dla jej potrzeb (z jakich powodów, do jakiego celu i przez jaki czas trwania, wyszczególniono poniżej). Podane dane osobowe w żadnym przypadku nie będą sprzedawane innym podmiotom ani wykorzystywane w żaden inny komercyjny sposób.

2) W szczególności Spółka przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Dane bankowe
 • REGON i VAT (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • Dane przekazane ponad obowiązujące przepisy i przetwarzane za Twoją zgodą

3) Przetwarzane dane osobowe Spółka uzyskała bezpośrednio od Ciebie (dostarczyłeś je, na przykład, jako subskrypcję usługi lub z indywidualnej korespondencji z Tobą) lub z publicznie dostępnych rejestrów, dokumentów i ewidencji (np. rejestr działalności gospodarczej, rejestr handlowy, publiczna książka telefoniczna itp.)

 

III. PRAWNIE UZASADNIONE POWODY I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe muszą być przetwarzane w celu stworzenia oferty, zawarcia umowy i jej realizacji lub utrzymywania statusu konta użytkownika oraz w celu spełnienia powiązanych zobowiązań umownych lub prawnych, takich jak archiwizacja dokumentów podatkowych i załatwienie ewentualnych reklamacji. Prawnym powodem przetwarzania jest więc realizacja umowy (zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i uchylające dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej „RODO”), wypełnienie zobowiązania prawnego (wg art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Uzasadnionym interesem Spółki (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jest również marketing bezpośredni, tj. Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez Spółkę w celu rozpowszechniania informacji handlowych związanych z własnymi podobnymi usługami, kwestionariuszem satysfakcji, wysyłaniem kartek urodzinowych lub życzeń noworocznych i do wykonywania prostych analiz (np. pomiaru ruchu na stronie internetowej itp.). Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane z tego powodu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.
 3. Jeśli udzieliłeś zgody Spółce (na przykład w konkursach, wydarzeniach marketingowych, podczas zgłoszenia do otrzymywania komunikacji handlowej itp.), Spółka przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie tej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ). W przypadku wyrażenia zgody przetwarzanie odbywa się w celu oferowania usług, wysyłania komunikatów handlowych oraz informowania o wydarzeniach w Spółce itp.

 

IV. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez niezbędny okres czasu, co wynika z realizacji umowy i późniejszego przechowywania dokumentów podatkowych za zamówioną i dostarczoną usługę. Ze względu na uzasadniony interes Twoje informacje mogą być przetwarzane przez okres 3 lat, ale nie później niż do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 2. W przypadku, gdy udzielisz zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, ale nie później niż po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może być dokonana na piśmie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną na adres info@himalyo.cz.

 

V. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1) Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wykonywane przez Spółkę, tj. administratora danych osobowych, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane dla Spółki przez inne osoby, którymi mogą być:

 • dostawcy usług zewnętrznych dla Spółki (zazwyczaj usługi programatorskie lub inne usługi pomocy technicznej, usługi serwerowe itp.)
 • firmy transportowe i kurierskie
 • operatorzy zapasowych serwerów lub operatorów technologii wykorzystywanych przez Spółkę do ich przetwarzania w celu zapewnienia działania usług Spółki;
 • w niezbędnie koniecznym zakresie doradcy podatkowi, audytorzy, prawnicy Spółki przetwarzający dane osobowe w celu świadczenia usług doradczych;
 • dane osobowe dotyczące dłużników mogą również zostać udostępnione towarzystwom ubezpieczeniowym lub agencjom windykacyjnym w celu odzyskania lub pobrania należności Spółki.
 • władze publiczne
 • ewentualnie inni dostawcy podobnych usług, które nie są obecnie wykorzystywane przez Spółkę.

 

2) Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 

VI. TWOJE PRAWA

1) Masz prawo:

 • zażądać od Spółki informacji, jakie dane osobowe przetwarza
 • zażądać od Spółki wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • zażądać od Spółki dostępu do swoich danych osobowych i zlecić ich aktualizację lub poprawienie
 • zażądać od Spółki usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
 • na przenośność danych osobowych
 • odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych ze względu na uzasadniony interes Spółki (artykuł III (2)), wyrazić sprzeciw
 • skontaktować się z firmą lub Biurem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wątpliwości co do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Dziękujemy

Zespół Himalyo

frame-scrollup